A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Нашето становище по повод Законопроект за доброволчеството

Нашето становище по повод Законопроект за доброволчеството, изпратено до Министерство на културата на 5.12.2011

Уважаема Г-жо Бориславова,

Като един от създателите и управител на Гражданско сдружение “Потомци”, които организират вече повече от година т.н. Римски съботници, на които повече от 200 граждани се стекоха за почистването и опазването на археологическите паметници Римски мавзолей и Западна порта на римска Сердика, бих искала от името на нашите членове да изразим становището ни по повод Законопроекта за доброволчеството.

Ето и нашите въпроси и притеснения :

Доброволческа дейност
Чл. 3. (1) Доброволческа дейност е дейност, извън трудовите и служебни правоотношения на доброволеца, която се изразява в полагането на труд и/или предоставяне на услуги по собствен избор и без получаване на възнаграждение.
(2) Доброволческата дейност се извършва от доброволци в полза на или чрез:
1. доброволчески организации;
2.здравни и лечебни заведения, социални, образователни, екологични, научни, спортни и културни организации на бюджетна издръжка;
3.юридически лица с нестопанска цел;
4. регистрирани вероизповедания;
5. централни и териториални органи на изпълнителната власт;
6. международни организации.

Вследствие на чл. 3 /2/ 1. означава ли че гражданското сдружение, което не е вписано като изрична доброволческа организация няма право да организира граждански акции 2
Ако ли е така, това означава че броят на организациите, които могат да организират граждански акции е изключително ограничен, което намалява свободата на действията на гражданите.

Взаимоотношения с държавата
Чл. 7. Държавата подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез данъчни, финансови, икономически и други облекчения и стимули, определени в съответните специални закони.

Къде бихме могли да открием повече подробности и в кои закони се уреждат тези облекчения и стимули ?

Чл. 11. Доброволецът има право на:
1.достоверна, разбираема и своевременна информация за дейността, във връзка с която ще извършва доброволческа дейност;
2.информация за рисковете за живота и здравето му, свързани с извършването на доброволческа дейност;
3.равни възможности и недискриминационно третиране при извършването на доброволческа дейност;
4.зачитане на достойнството и личните убеждения;
5.подходящо обучение и квалификация, свързани с извършването на доброволческа дейност, когато юридическото лице или органът, ползващи се от доброволческата дейност организират такива;
6.защита на лични данни;
7.здравословни и безопасни условия на труд;
8. застраховка срещу злополука в предвидените от закона случаи;
9. идентификационна карта, удостоверяваща статута на доброволец, която се издава за сметка на лицето или органа, ползващи се от доброволческата дейност;
10. необходима екипировка във връзка с изпълнение на съответните дейности;
11.здравно и социално осигуряване в предвидените от закона случаи;
12.възстановяване на разходите, направени във връзка с извършването на доброволческа дейност, включително и при командироване на доброволеца извън населеното място на полагане на доброволния труд.

Смятаме че според чл. 11 ние не можем повече да разчитаме на мотивирани граждани, които да се включат в последния момент в нашите акции, тъй като тяхното включване е изключително ограничено от всички тези предварителни формалности, изброени по-горе.

Чл. 12. (1) На доброволците се възстановяват всички необходими разходи, които те действително са направили при или по повод извършването на доброволческа дейност.
(2) При командироване на доброволец за извършването на доброволческа дейност извън населеното място на настоящия му адрес, се заплащат направените пътни, дневни и квартирни разходи в размерите, предвидени в действащото законодателство.

Според чл. 12 имаме чувството, че не става въпрос за доброволци, а за командировани служители на Министерство на външните работи ! Още веднъж този член обезмисля доброволчеството като такова !

Чл. 16. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 застраховат за своя сметка доброволците срещу злополука при или по повод извършването на доброволческата дейност в опасни или във вредни за здравето условия.
(2) Извън случаите по ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 2 застраховат доброволците, ако има писмена уговорка за това. За правото да бъде застрахован срещу злополука при или по повод извършването на доброволческа дейност, лицата по чл. 3, ал. 2 , уведомяват доброволеца преди започване извършването на доброволческа дейност.
(3) Лицата по чл. 3, ал. 2, могат да застраховат за своя сметка доброволеца за вреди, причинени от него на трети лица по време на извършването на доброволческа дейност.

Как според вас, член 16, една обикновена доброволческа организация може да заплати тези застраховки, ако тя няма делегиран бюджет от държавата. Отново изключително противоречие в разрез с доброволческите принципи, познати в цял свят !

В заключение ние смятаме, че проектозакона за доброволчеството противоречи на основни принципи на доброволчеството, познати в световната практика. Голяма част от посочените по-горе изисквания и формалности ще обезкуражат и най-мотивираните доброволци и ще задушат още в зародиш прохождащото гражданско общество в България !
В очакване на вашите отговори и покана за дискусия !

С уважение
Ивелина Кючукова

Управител на гражданско сдружение “Потомци”
www.potomtsi.com